ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 19 พรึสจิกายน 2485

เรื่อง การไช้เลขสากลเปนเลขไทย

ตามที่ทางราชการได้เปิดโอกาสไห้ไช้เลขสากล (เลขอาหรับ) เปนเลขไทย เพื่อความสดวกไนการติดต่อทั่วไปนั้น บัดนี้ ปรากตว่า ไช้กันแพร่หลาย สมควนกำหนดไห้ไช้เปนการประจำได้แล้ว

คนะรัถมนตรีจึงลงมติเปนเอกฉันท์ไห้ประกาสว่า การไช้ตัวเลข ไห้ไช้เลขสากลเปนเลขไทยต่อไป

  • ประกาส นะ วันที่ 19 พรึสจิกายน 2485
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัถมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"