ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ไช้พจนานุกรมตัวสกดแบบไหม่ฯ ลงวันที่ 14 กรกดาคม 2485

ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี
เรื่อง ไห้ไช้พจนานุกรมตัวสกดแบบไหม่
เปนหลักการเขียนหนังสือไทย

ด้วยตามที่รัถบาลได้ตั้งกัมการส่งเสิมวัธนธัมภาสาไทยขึ้นคนะหนึ่งเพื่อปรับปรุงภาสาและหนังสือไทยนั้น กัมการคนะนี้ได้พิจารนาและปรับปรุงตัวอักสรไทยโดยตัดสระและพยัญชนะบางตัวออกเสียบ้าง แล้วเสนอมายังคนะรัถมนตรี และคนะรัถมนตรีได้ลงมติเปนเอกฉันท์ไห้ประกาสไช้ได้ ดังปรากตไนประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย ลงวันที่ ๒๙ พรึสภาคม ๒๔๘๕ นั้น

บัดนี้ คนะกัมการส่งเสิมวัธนธัมภาสาไทยได้วางระเบียบและหลักเกนท์การไช้ตัวหนังสือไทยและจัดพิมพ์พจนานุกรมตัวสกดแบบไหม่ขึ้นเส็ดเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น จึงไห้ไช้ระเบียบและหลักเกนท์ตามพจนานุกรมตัวสกดแบบไหม่ของคนะกัมการส่งเสิมวัธนธัมภาสาไทยนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาสนี้เปนต้นไป

  • ประกาส นะ วันที่ ๑๔ กรกดาคม ๒๔๘๕
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัถมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"