ผู้สร้างสรรค์:สมชาย พุ่มสอาด

สมชาย พุ่มสอาด
(พ.ศ. ?–?)
ชาวไทย ข้าราชการกรมศิลปากร นักเขียนสารคดี ไม่ปรากฏวันเกิดวันตาย

งาน แก้ไข