พระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์

นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง

อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ


พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์

กุลบุตรทั้งปวงพระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธรรมราชา

จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

เสกใส่ข้าวอาหารป้อนเด็ก ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดีฯ