พระคาถาอาวุธสิบ

โอมเพชชะผติ โอมเพชชะผตัง เพชชะพันธนัง สวาหะ นะโมพุทธายะ สักกัสสะ วชิราวุทธัง เวสสุวัณณัสสะ คทาวุทธัง อาฬวะกัสสะทุสาวุทธัง ยมะมัสสะเนยนาวุทธัง กาละสติวุทธัง พรหหมมนัสสะ ปุบผาวุทธัง พระอิศวรสุนทรา เกษาวุทธัง นารายยัสสะ จักราวุทธันติ ทัสสะวุทธาวิสัชเชมิ สัพพะยักขา ปะลายันติ

ปัองกันภูตผีปีศาจ ใช้ลงหวาย ลงมีดหมอใช้ป้องกันภูตผี เข้าเจ้าสิงดีนัก