พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2484

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชกำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา
พุทธศักราช ๒๔๘๔

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เป็นปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน

โดยที่เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาบางมาตรา และโดยที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชกำหนดนี้ให้เรียกว่า “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๔”

มาตรา  ให้ใช้พระราชกำหนดนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกอัตราโทษบรรดาที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๑๓๘ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ตามที่ได้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายัลกษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๓๑ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๒ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๓ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๓๔ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๕ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๖ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๓๘ (วรรค ๑) จำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบน

มาตรา ๑๓๘ (วรรค ๒) จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบน”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

ในการลงโทษเจ้าพนักงานกระทำความผิดฐานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตเกี่ยวกับการเงินในภาค ๒ ส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๒ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ตั้งแต่มาตรา ๑๒๙ ถึงมาตรา ๑๓๙ และตั้งแต่มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๔๖ นี้ ได้เคยตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) เพิ่มฉะเพาะอัตราโทษไว้ครั้งหนึ่งแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑ หน้า ๔๕๕) คือ

กฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. ๑๒๗
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
 มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๓๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท
 มาตรา ๑๓๓ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน  มาตรา ๑๓๓ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 มาตรา ๑๓๔ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๔ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท
 มาตรา ๑๓๕ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๕ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทถึงสี่พันบาท
 มาตรา ๑๓๖ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๖ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงหกพันบาท
 มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท  มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท
 มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น  มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น
 มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น แต่ถ้าแม้มันยังมิทันได้กระทำการที่ไม่ควรทำ หรือมิทันเว้นการที่ไม่ควรเว้น ท่านให้ลดโทษตามที่ว่ามานี้เสียกึ่งหนึ่ง  มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น
 มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น  มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น
 มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท
 มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงหกเดือน แลให้ปรับตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงหนึ่งปี และปรับตั้งแต่สิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท  มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท  มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท  มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินพันบาท

บัดนี้ ได้ตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๘๔ ขึ้นอีก โดยเพิ่มอัตราโทษฉะเพาะตั้งแต่มาตรา ๑๓๑ ถึงมาตรา ๑๓๘ ให้หนักขึ้น คือ

มาตรา ๑๓๑ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๒ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๓ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๓๔ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๕ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๖ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๓๘ (วรรค ๑) จำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบน

มาตรา ๑๓๘ (วรรค ๒) จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบน

ส่วนอัตราโทษซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) มาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ กับตั้งแต่มาตรา ๑๓๙ ถึงมาตรา ๑๔๖ พระราชกำหนดใหม่นี้มิได้แก้ไข

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"