พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565/บัญชี 3

บัญชี ๓
ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑

๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒