พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ พุทธศักราช 2476

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๓๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิด
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีที่มีมหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา เป็นนายก ได้ทูลเกล้าฯ ถวายคำปรึกษาให้ประกาศพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ และรับสนองพระบรมราชโองการปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยมิได้อาศัยอำนาจในรัฐธรรมนูญประการใด ซึ่งทำให้เสื่อมทรามความศักดิ์สิทธิแห่งรัฐธรรมนูญ นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีใหม่ พร้อมด้วยคณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน จึ่งต้องจัดการให้คณะรัฐมนตรีชุดเก่าลาออก เพื่อเป็นทางที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดสภาผู้แทนราษฎร ส่วนมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยคำร้องขอของนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และคำร้องขอของสมาชิก ให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒ แห่งรัฐธรรมนูญ ก็ได้จัดการจนได้เปิดประชุมสภานั้น

บัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดประชุมวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และดำเนิรการเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ เป็นการสมควรให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ นั้น

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖"

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ นั้นเสีย

มาตรา  ส่วนพระราชกำหนดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนบัดนี้ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ

ประกาศมาณวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็นปีที่ ๙ ในรัชชกาลปัจจุบัน
  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
  • นายกรัฐมนตรี

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"