พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส/เล่ม 1/คำนำ

คำนำ

สำนักพระราชวังได้แจ้งความมายังกรมสิลปากรไห้เลือกหาเรื่องหนังสือสำหรับพิมพ์แจกเปนของพระราชทานไนงานเมรุท่านนาพลเอก อุ่ม พิชเยนทรโยธิน ผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ฯ กรมสิลปากรจึงจัดไห้พิมพ์พระราชพงสาวดารความนี้ทูนเกล้าฯ ถวายสนองพระราชประสงค์

พระราชพงสาวดารความที่ได้พิมพ์ไว้นี้มักเรียกกันมาไนพวกนักพงสาวดารแต่ก่อนว่า พระราชพงสาวดาร ฉบับพิมพ์ 2 เล่ม บ้าง พระราชพงสาวดาร ฉบับหมอบรัดเล บ้าง ทั้งนี้ เพราะพระราชพงสาวดารความนี้ หมอบรัดเล หมอสอนสาสนาชาติอเมริกันซึ่งตั้งบ้านเรือนและโรงพิมพ์หยู่นะปากคลองบางหลวง จังหวัดธนบุรี ได้พิมพ์ขึ้นจำหน่ายเปนครั้งแรก และพิมพ์เย็บเล่มเปนหนังสือ 2 เล่มจบ จึงเรียกชื่อกันมาดังนั้น แต่ตามที่ได้ซาบกันมาไนชั้นหลังว่า พระราชพงสาวดารความนี้เปนสำนวนที่สมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรสซงเรียบเรียง จึงเรียกเปนที่หมายกันรู้ไนหมู่นักพงสาวดารชั้นหลังนี้ว่า พระราชพงสาวดาร ฉบับกรมสมเด็ดปรมาฯ พระราชพงสาวดารความนี้ นับแต่หมอบรัดเลได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ส. 2407 มาจนถึงบัดนี้ ก็เปนเวลาตั้ง 78 ปีแล้ว เวลานี้ ฉบับก็หายาก กรมสิลปากรได้เคยไช้ตรวดสอบวันเดือนปีแห่งเหตุการน์ไนประวัติสาตร เห็นว่า ไม่สู้จะคลาดเคลื่อนมากนัก จึงจัดพิมพ์ขึ้นอีก เพื่อเปนคู่มือของนักสึกสาวิชาประวัติสาสตรที่จะไช้สอบสวนค้นคว้าหลักถานที่ปรากตจากความหลาย ๆ ฉบับด้วยกัน

กรมสิลปากรขอถวายอนุโมทนาไนพระราชกุสลราสีซึ่งสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวได้โปรดไห้พิมพ์หนังสือนี้พระราชทานเนื่องไนงานเมรุท่านนายพลเอก อุ่ม พิชเยนทรโยธิน ผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ฯ เปนมนุญญานิสงส์นับเนื่องไนทักสินานุปทาน ขอพระราชกุสลนี้จุ่งสัมริทธิผลดนบันดานไห้ท่านนายพลเอก อุ่ม พิชเยนทรโยธิน ผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ฯ จงเสวยอิถคุนมนุญผลตามถานะนิยมสมดั่งพระราชปนิธานทุกประการเทอน.

กรมสิลปากร
5 ธันวาคม 2485