หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/ไขข้อสัญญาฮาริปาก – ภาษาอื่น ๆ