พูดคุย:คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓/คำพิพากษา

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓ ระหว่างอัยการสูงสุด ผู้ร้อง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหา คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ที่ ๑ กับพวก ผู้คัดค้าน เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓". (๒๕๕๓, ๒๔ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 2553/A/021/1.PDF, ตอน ๑๒๗, ตอนที่ ๒๑ ก. หน้า ๑-๑๒๓–๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Toutou, Horus, Aristitleism
ผู้สอบทาน Octahedron80, Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 25%.svg25%: ยังมิเสร็จสมบูรณ์ ยังมิได้สอบทานเนื้อหา หรือยังไม่ได้มาตรฐาน
หมายเหตุ

ลบแก้ไข

ไม่ควรลบออกครับ

๑. เรื่องราวของคดีของนักการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ นับเป็น เรื่องของบ้านเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล

๒. เรื่องได้เกิดขึ้นแล้ว มีพยานหลักฐานที่มีข้อแย้งและข้อแย้งเหล่า นั้นต้องตกไปด้วยเหตุผลที่ดีกว่า หนักแน่นกว่า สมควรเก็บเอาไว้เป็น บทเรียนสำหรับเยาวชนรุ่นหลัง

ลุงอ่ำ

มีความเห็นเช่นเดียวกับผู้ที่ใช้ชื่อ ลุงอ่ำ ครับ ย้ำอย่างหนักแน่นครับว่า "ไม่ควรลบออก"

ก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องลบออกนี่ครับ ไม่เห็นต้องร้อนตัวเลย ในเมื่อมันเป็นเอกสารต้นฉบับ ก็สามารถมีอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไร แต่แทนที่จะเป็นรูปภาพหรือ PDF ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือดีกว่านะครับ --Octahedron80 13:03, 2 กันยายน 2553 (ICT)
สรุปว่าที่เอามาลงเนี่ย เห็นว่าเป็นคอมมอนส์หรือครับ --Horus 19:01, 29 กันยายน 2553 (ICT)

clue information for reader/editorแก้ไข

''ยังมีต่อ (หน้า ๗๙)''

=== คำร้องเคลือบคลุมหรือไม่ ===
''(หน้า ๘๔)''

=== ผู้ถูกกล่าวหากับผู้คัดค้านที่ ๑ ให้ผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๕ และบริษัทแอมเพิลริชถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปแทนหรือไม่ ===
''(หน้า ๘๘)''

=== กรณีการนำภาษีสรรพสามิตหักออกจากค่าสัมปทาน ===
''(หน้า ๑๐๗)''

=== กรณีการแก้ไขสัญญาปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์มือถือแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่บริษัทเอไอเอส ===
''(หน้า ๑๑๕)''

=== กรณีการแก้ไขสัญญาเพื่ออนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วม หรือโรมมิ่ง (Roaming) และให้หักค่าใช้จ่ายจากรายรับ และการปรับลดอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม ===
''(หน้า ๑๒๗)''

=== กรณีการละเว้น อนุมัติ ส่งเสริม สนับสนุน กิจการดาวเทียมตามสัญญาโดยมิชอบ ===
''(หน้า ๑๓๔)''

=== กรณีอนุมัติให้รัฐบาลสหภาพพม่ากู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ===
''(หน้า ๑๕๗)''

=== การดำเนินการทั้งห้ากรณีดังกล่าวเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ ===
''(หน้า ๑๖๗)''

=== เงินที่ได้จากการขายหุ้นและเงินปันผลตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดินหรือไม่ เพียงใด ===
''(หน้า ๑๗๖)''

=== มีเหตุที่ศาลต้องเพิกถอนคำสั่งอายัดของ คตส. ตามคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งยี่สิบสองหรือไม่ เพียงใด ===
''(หน้า ๑๘๑)''

== คำพิพากษา ==
พิพากษา ให้เงินที่ได้จากการขายหุ้นและเงินปันผลหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) จำนวน ๙๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔.๗๐ บาท พร้อมดอกผลเฉพาะดอกเบี้ยที่ได้รับจาก
บัญชีเงินฝาก นับตั้งแต่วันฝากเงินจนถึงวันที่ธนาคารส่งเงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
โดยบังคับเอาจากทรัพย์สินที่อายัดตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ อันได้แก่บัญชีเงินฝากและ
หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

''มีต่อ (หน้า ๑๘๒)''
กลับไปที่หน้า "คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓/คำพิพากษา"