พูดคุย:คาถาท่านปู่ท้าวมหาราชทั้ง 4

สำหรับท้าวจตุมหาราช ท่านมีด้วยกัน ๔ องค์คือ ๑. ท้าวมหาราชทิศตะวันออก ท้าวธตรฐ พร้อมด้วยคนธรรพ์ เป็นบริวาร ๒. ท้าวมหาราชทิศใต้ ท้าววิรุฬหก พร้อมด้วย กุภัณฑ์ เป็นบริวาร ๓. ท้าวมหาราชทิศตะวันตก ท้าววิรูปักษ์ พร้อมด้วยนาค เป็นบริวาร ๔. ท้าวมหาราชทิศเหนือ ท้าวเวสสุวัณ พร้อมด้วยยักษ์ เป็นบริวาร บริวารของท่านท้าวมหาราชล้วนเป็นเทวดาทั้งนั้นการบนกับท่านท้าวมหาราชบอกกล่าวกับท่านอย่างไรให้ปฏิบัติตามที่ได้บอก

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ คาถาท่านปู่ท้าวมหาราชทั้ง 4

เริ่มการอภิปรายใหม่
กลับไปที่หน้า "คาถาท่านปู่ท้าวมหาราชทั้ง 4"