มาร์ชเบญจมบพิตร

  • เพลงประจำโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
เบญจม บพิตร สิทธิศิกดิ์
เราพร้อมพรัก ร่วมแรง ร่วมใจ
เกียรติคุณ เลื่องชื่อ ลือไกล
มีวินัย ยึดมั่น สามัคคี
เบญจม บพิตร สุภาพบุรุษ
ไม่ยั้งหยุด ที่จะ ทำความดี
ยามเราเรียน เรียนเด่น เป็นศักดิ์ศรี
อุทิศชีวี เพื่อไว้ลาย ให้ลือชา
ชมพู...เหลือง...งามเรื่อ...เรืองตา
สวยเด่น เป็นสง่า กว่าสีใดใด
รุ่นพี่เกรียงไกร รุ่นน้องชาย จะช่วยรักษา
ขอให้ คำมั่น ขอปฏิญาณ.....
ข้าฯจะรักษา... ความดี... เท่าชีวิต...
ข้าฯจะรักษา... ความดี... เท่าชีวิต...

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก