รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร (13 มกราคม 2564)

รายงาน
ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สภาผู้แทนราษฎร


  • กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
  • สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
  • และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
  • สำนักกรรมาธิการ ๓
  • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สารบัญ
  1. หนังสือนำ: หนังสือของคณะกรรมาธิการฯ ด่วนที่สุด ที่ สผ 0019.13/145 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติฯ
  2. รายงานของคณะกรรมาธิการฯ
  3. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ
  4. ร่างพระราชบัญญัติฯ

บรรณานุกรมแก้ไข

  • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักกรรมาธิการ 3, กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ. (2564). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร. สืบค้นจาก https://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/573605/hrCR125640120.pdf
 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"