วิกิซอร์ซ:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

วิกิซอร์ซไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดเนื้อหาเสรีบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลจากการอาสาสมัครของบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรอันเป็นความรู้ทั่วไปของมนุษย์ โครงสร้างของวิกิซอร์ซเอื้ออำนวยให้ใครก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของวิกิซอร์ซได้ ฉะนั้น โปรดทราบว่าไม่จำเป็นที่เนื้อหาใด ๆ ในวิกิซอร์ซนี้จะได้รับการสอบทานจากนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะนำเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน แม่นยำ หรือเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้งาน

ที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่ว่าผู้ใช้งานวิกิซอร์ซจะไม่สามารถพบสารสนเทศอันทรงคุณค่าและแม่นยำได้จากวิกิซอร์ซ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวิกิซอร์ซไม่อาจรับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศภายในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม เนื่องจากสารสนเทศดังกล่าวอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรุกราน โดยบุคคลผู้ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาที่ผู้อ่านกำลังสนใจศึกษา

ผู้ประพันธ์ ผู้อุดหนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้บริหารระบบ ผู้ควบคุมระบบ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิกิซอร์ซ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ไม่ต้องรับผิดชอบ หากปรากฏพบสารสนเทศอันไม่ถูกต้องแม่นยำในหน้าเว็บใด ๆ ภายในวิกิซอร์ซ และไม่ต้องรับผิดชอบผลจากการที่ผู้อ่านนำสารสนเทศดังกล่าว หรือสารสนเทศในแหล่งข้อมูลอื่นที่โยงไปจากหน้าเว็บของวิกิซอร์ซไปใช้งาน