วิกิซอร์ซ:แหล่งเอกสาร

แหล่งเอกสาร
รายชื่อแหล่งเอกสารที่ส่วนใหญ่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์หมดอายุแล้วตามกฎหมายไทย สามารถทำเป็นงานลงวิกิซอร์ซได้ หรืออย่างน้อยใช้เป็นแหล่งข้อมูลในโครงการอื่นได้
แหล่ง ไฟล์ หมายเหตุ
หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
เอกสารโบราณไทย pdf
พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
 • pdf,
 • exe
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ dnl
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ pdf
หนังสือเก่าชาวสยาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ pdf
เอกสารประวัติศาสตร์ นิติราษฎร์
 • pdf,
 • html
คลังสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย tiff
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร swf
หอสมุดแห่งชาติ ? เข้าใจว่า ใช้เน็ตบางยี่ห้อแล้วเข้าดูเอกสารไม่ได้ เพราะจำกัดไว้เหมือนหอสมุดธรรมศาสตร์
ห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี pdf
จุฬาฯ อีบุ๊ก swf ต้องสมัครสมาชิกถึงดูได้ (ฟรีปีเดียว)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิตอลอยุธยา
 • pdf,
 • html
คลังสารสนเทศของสภานิติบัญญัติ pdf
ราชกิจจานุเบกษา (Google Chrome), สำหรับ IE หรือ Firefox ให้ใช้ http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ pdf Internet Explorer 11 และ Mozilla FireFox เปิดไม่ได้, Google Chrome เปิดได้
คำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์ และ คำวินิจฉัยฯ จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม pdf
ศาลรัฐธรรมนูญ pdf คำวินิจฉัย คำสั่ง และความเห็น
ศาลปกครอง
 • pdf,
 • doc
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: ห้องสมุดกฎหมาย, คำวินิจฉัย/คำพิพากษา และ อื่นๆ
 • pdf,
 • html,
 • tiff
เฉพาะกฎหมายที่ยังใช้บังคับอยู่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง pdf คำพิพากษา คำสั่ง และความเห็น
คลังข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช pdf
คลังเอกสารสาธารณะ pdf
Toshokan Review pdf บางไฟล์เริ่มเน่า เพราะอัปลง mediafire (แต่สามารถพบไฟล์ลักษณะเดียวกันในแหล่งอื่น)
โฟลเดอร์ของ sixtyboy pdf
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สกอ. pdf
 • - สามารถดาวน์โหลดเอกสารของห้องสมุดที่จำกัดระบบอินเทอร์เน็ตไว้
 • (เช่น ของธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดได้แต่โดยผ่านเน็ตมหาวิทยาลัย แต่โครงการนี้เชื่อมโยงห้องสมุดธรรมศาสตร์ และใช้เน็ตเจ้าไหนก็ดาวน์โหลดได้)
 • - ต้องสมัครสมาชิกโครงการก่อนถึงดาวน์โหลดได้

หมายเหตุแก้ไข

ไฟล์ ดูด้วย
dnl DNL Reader
pdf Foxit Reader
swf Adobe Flash Player
tiff AlternaTIFF