ประมวลกฎหมายอาญา
การร่าง

การเสนอร่าง ครั้งที่ 1แก้ไข

การเสนอร่าง ครั้งที่ 2แก้ไข

การเสนอร่าง ครั้งที่ 3แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  • 2 กุมภาพันธ์ 2478 — กะทู้ถามที่ 83/2478 ของนายทองม้วน อัตถากร ผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขอให้ร่างประมวลกฎหมายลักษณะอาญาใหม่