สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ประเทศไทย)

ประมวลกฎหมายแก้ไข

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
 2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2483(เริ่มดัชนี)
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487(เริ่มดัชนี)
 3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2487(เริ่มดัชนี)
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2490(เริ่มดัชนี)
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2493(เริ่มดัชนี)
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496(ต้นฉบับ)
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499(เริ่มดัชนี)
 8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501(เริ่มดัชนี)
 9. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 196 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2515(เริ่มดัชนี)
 10. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515(เริ่มดัชนี)
 11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2517(เริ่มดัชนี)
 12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517(เริ่มดัชนี)
 13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2522(เริ่มดัชนี)
 14. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2523(เริ่มดัชนี)
 15. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523(เริ่มดัชนี)
 16. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525(เริ่มดัชนี)
 17. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2525(เริ่มดัชนี)
 18. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2527(เริ่มดัชนี)
 19. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2529(เริ่มดัชนี)
 20. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532(เริ่มดัชนี)
 21. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2535(เริ่มดัชนี)
 22. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539(เริ่มดัชนี)
 23. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542(เริ่มดัชนี)
 24. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542(เริ่มดัชนี)
 25. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547(เริ่มดัชนี)
 26. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548(เริ่มดัชนี)
 27. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548(เริ่มดัชนี)
 28. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 — (ต้นฉบับภายนอก)
 29. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550(เริ่มดัชนี)
 30. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550(เริ่มดัชนี)
 31. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550(เริ่มดัชนี)
 32. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551(เริ่มดัชนี)
 33. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551
 34. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 — (เริ่มดัชนี)
 35. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558(ต้นฉบับ)
 36. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559(ต้นฉบับ)
 37. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559(ต้นฉบับ)
 38. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562(ต้นฉบับ)
 39. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562(ต้นฉบับ)

คำวินิจฉัยแก้ไข

 1. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2541 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2541 เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา — (ต้นฉบับภายนอก)
 2. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2541 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2541 เรื่อง ศาลฎีกาส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ — (ต้นฉบับภายนอก)
 3. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2546 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เรื่อง ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ส่งคำโต้แย้งของจำเลยฯ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 175 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 223 — (ต้นฉบับภายนอก)
 4. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2546 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 เรื่อง ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลยฯ ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 175 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 241ฯ — (ต้นฉบับภายนอก)
 5. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 48/2547 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพส่งคำโต้แย้งของจำเลยฯ ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ — (ต้นฉบับภายนอก)
 6. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 58/2547 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลยฯ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ — (ต้นฉบับภายนอก)
 7. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 13/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เรื่อง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และมาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 วรรคหนึ่ง (1) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ — (ต้นฉบับภายนอก)
 8. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 9/2550 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 มาตรา 219 และมาตรา 219 ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ — (ต้นฉบับภายนอก)
 9. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 30/2554 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ — (ต้นฉบับภายนอก)
 10. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 25ฯ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ — (ต้นฉบับภายนอก)
 11. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 มาตรา 227 และมาตรา 227/1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ — (ต้นฉบับภายนอก)