สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

สำหรับหน้าสถานีย่อยที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาทหารของประเทศไทย

ประมวลกฎหมายแก้ไข

การแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข

  1. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2469 (ต้นฉบับ)
  2. พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2470 (ต้นฉบับ)
  3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช 2473 (ต้นฉบับ)
  4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช 2476 (ต้นฉบับ)
  5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2478 (ให้ใช้พระราชบัญญัติซึ่งพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย) (ต้นฉบับ)
  6. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน พุทธสักราช 2486 (ต้นฉบับ)
  7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน (ฉบับที่ 7) พุทธสักราช 2487 (ต้นฉบับ)
  8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2507 (ต้นฉบับ)

อนุบัญญัติแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข