สถานีย่อย:ประเทศเวียดนาม

ธงของประเทศเวียดนาม}}}
ธงของประเทศเวียดนาม

งานแก้ไข

  1. "พงศาวดารญวน", โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 28 (2466)
  2. "พงษาวดารเมืองแถง", โดย พระพลัษฎานุรักษ์ (ศุข ชูโต), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 9 (2461)
  3. "พงศาวดารเมืองพระตะบอง", โดย เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 16 (2475)
  4. "พงษาวดารเมืองไล", โดย พระพลัษฎานุรักษ์ (ศุข ชูโต), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 9 (2461)
  5. "เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน", โดย ราชบัณฑิตยสภา, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 (2475)

ดูเพิ่มแก้ไข