สถานีย่อย:พระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ก่อน พ.ศ. 2484 ขึ้นปีใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน

2445 — พระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

การประกาศใช้แก้ไข

การแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข

ครั้งที่ 1แก้ไข

ครั้งที่ 2แก้ไข

2478 — ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาแก้ไข

2480 — ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

2484 — พระราชบัญญัติคณะสงฆ์แก้ไข

การร่างแก้ไข

การประกาศใช้แก้ไข

2488 — ร่างพระราชบัญญัติการบริหารคณะสงฆ์แก้ไข

2498 — ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

2498 — ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

2505 — พระราชบัญญัติคณะสงฆ์แก้ไข

การร่างแก้ไข

การประกาศใช้แก้ไข

การแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข

ครั้งที่ – (ไม่สำเร็จ)แก้ไข

ครั้งที่ 1แก้ไข

ครั้งที่ 2แก้ไข

ครั้งที่ 3แก้ไข

ครั้งที่ 4แก้ไข