สถานีย่อย:สังคมศาสตร์

ฐานันดรที่สาม (ไพร่) แบกฐานันดรที่หนึ่ง (พระ) และที่สอง (ขุนนาง) ภาพจากประเทศฝรั่ง ค.ศ. 1789

หมวดย่อย แก้ไข