หนังสือคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0019.05/8865

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
คณะกรรมาธิการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติตั้งนายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิระ เจนจาคะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยอ้างว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย จึงเป็นผลให้กรรมาธิการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๓)

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๙ ได้บัญญัติว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาเพื่อขอให้สภาตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากนายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการที่ไม่มีความรู้ และไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ ขาดการประชุมบ่อยครั้ง เข้าประชุมแต่ครั้งเพียง ๑ นาทีหรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพียงหวังรับเบี้ยประชุมเท่านั้น จึงขอให้ท่านแจ้งพรรคพลังประชารัฐได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและขยันขันแข็งมาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

  • ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  • (พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส)
  • ประธานคณะกรรมาธิการ
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  • สำนักกรรมาธิการ ๓
  • กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atcorruption18 at gmail.com
  • www.parliament.go.th

บรรณานุกรม

แก้ไข
  • Kamonthip Aungsakularporn. (2563, 4 พฤศจิกายน). รีรันจดหมายขอให้ตั้งคณะกรรมการคนใหม่แทนท่านสิระ เจนจาคะ ที่ลาออก. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/reris.r/posts/10224050653191385
 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"