หนังสือวัดดอนไชย ที่ พว 004/2563

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตราธรรมจักร
ตราธรรมจักร
ที่ ๐๐๔/๒๕๖๓
วัดดอนไชย ตำบลหย่วน
อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
เรื่อง ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
เรียน สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่า สามเณรเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ยังเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหอนาฬิกาหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้ขึ้นเวทีของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อทำการปราศรัยด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร และขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น

ด้วยเหตุนี้ วัดดอนไชยจึงขอให้สามเณรกลับมารายงานตัวที่วัดดอนไชย ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดขอสามเณร ภายใน ๗ วันหลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

  • เรียนมาเพื่อทราบ
  • (พระครูสิริปริยัตยานุกูล)
  • เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
  • วัดดอนไชย
  • โทร. ๐๘ ๐๑๒๕ ๘๗๐๙

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Nattapong Doungkaew. (2563, 17 พฤศจิกายน). กูพร้อมสู้เพื่อเณร ไอ่อีพระตุ๊เจ้าต๋นใดมีปัญหา กูจะด่ามันกู่คน ตุ๊เจ้าแก่นแตด. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=10224744936950977
 

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์