หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/26

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๓๑
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ประการใดใดโดยเจตนาต่อผลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ว่าต่อไปในมาตรานี้ คือ

(๑) เพื่อจะให้ขาดความจงรักภักดีหรือดูหมิ่นต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดี ต่อรัฐบาลก็ดี หรือต่อราชการแผ่นดินก็ดี

(๒) เพื่อให้คนทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนแลกระด้างกระเดื่องถึงสามารถอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในแผ่นดินของท่านได้ก็ดี

(๓) เพื่อยุยงให้คนทั้งหลายกระทำการล่วงเลมิดต่อพระราชกำหนดกฎหมายก็ดี ท่านให้เอามันผู้กระทำการอย่างใดใดโดยเจตนาเช่นว่ามานี้ลงอาญาจำคุกไม่เกินกว่าสามปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่งมาตรา ๑๐๕

ผู้ใดสมคบกับรัฐบาลประเทศอื่นหรือกับคนใช้ของรัฐบาลประเทศอื่น โดยมันเจตนาจะให้พระราชอาณาจักร์ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งไปอยู่ใต้อำนาจประเทศอื่นก็ดี หรือมันใช้อุบายอย่างอื่นโดยประสงค์ต่อผลอย่างเดียวกันกับที่ว่ามานี้ก็ดี ท่านให้ลงโทษจำคุกมันจนตลอดชีวิตร์ หรือมิฉนั้น ให้จำคุกมันตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงยี่สิบปี

ถ้าแลในเวลานั้นหรือต่อนั้นมา รัฐบาลประเทศอื่นที่มันได้เอาใจไปเผื่อแผ่นั้นได้กระทำการรบพุ่งหรือได้ประกาศจะกระทำการรบพุ่งแก่พระราชอาณาจักร์ด้วยไซ้ ท่านว่า โทษของมันผู้นั้นต้องถึงประหารชีวิตร์ หรือมิฉนั้น ให้จำคุกจนตลอดชีวิตร์

มาตรา ๑๐๖

ข้อราชการ แลหนังสือ หรือแบบแผนอย่างใดใดอันปกปิดเปนความลับสำหรับป้องกันมิให้เกิดภยันตรายแก่พระราชอาณาจักร์นั้น ถ้าผู้ใดใช้อุบายสืบสวนเพื่อรู้เห็นข้อราชการ หนังสือ หรือแบบแผนนั้น ๆ อันตนมิได้มีตำแหน่งหน้าที่ควรรู้เห็นโดยชอบด้วยกฎหมายไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าห้าปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

แลโทษที่ว่ามาในมาตรานี้มีตลอดถึงผู้ลอบคัดเขียนแบบอย่างป้อม, ค่าย, เรือรบ, หรือสถานที่ทำไว้สำหรับยุทธนาการอย่างใดใด หรือล่วงเข้าไปในสถานที่เช่นนั้นอันต้องห้ามมิให้ผู้อื่นนอกจากเจ้าหน้าที่เข้าไปนั้นด้วย

มาตรา ๑๐๗

ผู้ใดมิได้มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แลมันเอาข้อราชการ หรือหนังสือ หรือแบบแผนอย่างใดใดอันปกปิดเปนความลับสำหรับป้องกันภยันตรายแก่พระราชอาณาจักรนั้นแจ้งแก่รัฐบาลประเทศอื่นก็ดี หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง