หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/28

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๓๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา


มาตรา ๑๑๒

ผู้ใดกระทำการประทุษฐร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อองค์พระราชาธิบดี หรือพระมเหษี พระราชสามี หรือต่อผู้ที่จะสืบราชสมบัติแห่งราชอาณาจักร์ใดใดซึ่งมีพระราชไมตรีก็ดี หรือกระทำการประทุษฐร้ายต่อตัวผู้เปนประธานาธิบดีของประเทศใดใดซึ่งมีพระราชไมตรีก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด แลรวางโทษของมันหนักกว่าฐานประทุษฐร้ายบุคคลสามัญหนึ่งในสามส่วน แลอย่าให้อาญาที่จะลงแก่มันนั้นเบากว่าจำคุกปีหนึ่งลงมา

ถ้าแลการประทุษฐร้ายที่มันกระทำนั้นเปนความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนา หรือพยายามจะฆ่าคนโดยเจตนา ท่านว่า โทษมันต้องถึงประหารชีวิตร์

มาตรา ๑๑๓

ผู้ใดแสดงความอาฆาฎมาดร้ายหรือหมิ่นประมาทต่อพระราชาธิบดี หรือพระมเหษี พระราชสามี หรือต่อผู้ที่จะสืบราชสมบัติแห่งราชอาณาจักร์ใดใดซึ่งมีพระราชไมตรีก็ดี หรือกระทำเช่นนั้นต่อผู้เปนประธานาธิบดีของประเทศใดใดซึ่งมีพระราชไมตรีก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสามปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าสองพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๑๔

ผู้ใดกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้แทนประเทศอื่นซึ่งประเทศนั้นได้แต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก ท่านว่า มันต้องรวางโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับฐานกระทำผิดเช่นนั้นต่อเจ้าพนักงาน

มาตรา ๑๑๕

ผู้ใดลด, ล้ม, หรือทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายสำหรับประเทศที่มีพระราชไมตรี แลมันกระทำการนั้นโดยเปิดเผยเพื่อจะแสดงความหมิ่นประมาทแก่ประเทศนั้นไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาทด้วยอิกโสดหนึ่งมาตรา ๑๑๖

ผู้ใดหมิ่นประมาทต่อเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือหมิ่นประมาทต่อเจ้าพนักงานเพราะเหตุได้กระทำการตามหน้าที่นั้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุทาเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐาน