หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/30

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๓๕
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ประทับหรือหมายไว้เปนสำคัญในหนังสือหรือที่สิ่งใดใดก็ดี หรือมันกระทำให้ตรานั้นวิปลาศคลาศเสียไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๒๒

ทรัพย์หรือหนังสือซึ่งเปนของต้องอายัตก็ดี หรือเปนของที่เจ้าพนักงานจะพึงเรียกมาพิจารณาเมื่อกระทำการตามกฎหมายนั้นก็ดี ของเหล่านี้ ถ้าผู้ใดทำให้วิปลาศเสียหายหรือซ่อนเร้นลักพาเอาไปเสีย ถ้าการที่มันกระทำนั้นไม่ถึงความผิดฐานโจร ฐานยักยอกอันต้องอาญา หรือฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วไซ้ ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๒๓

ผู้ใดแสดงตนว่า เปนคนสนิทชิดชอบกับเจ้าพนักงาน แลมันรับหรือยอมให้เขาสัญญาว่า จะให้ลาภสักการแก่ตัวมันเองก็ดี แก่ผู้อื่นก้ดี เพื่อที่มันจะไปวิงวอนว่ากล่าวให้เจ้าพนักงานให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้ใดก็ดี แลจะให้มิให้เจ้าพนักงานทำการในหน้าที่อย่างใดใดก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๒๔

ผู้ใดรับหรือยอมให้เขาสัญญาว่า จะให้ลาภสักการ เพราะเหตุที่มันได้นำสินบนไปให้แก่เจ้าพนักงานก็ดี หรือเพราะเหตุที่มันได้ให้เจ้าพนักงานทำการที่ไม่ควรทำ หรือไม่ทำการที่ควรทำก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๒๕

ผู้ใดขอให้สินบนหรือสัญญาว่าจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน โดยเจตนาจะจูงใจเจ้าพนักงานให้กระทำหรือให้ละเว้นไม่กระทำการอย่างใดใดตามหน้าที่ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทหรือเปนเงินสองเท่าราคาสินบนนั้นด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลความผิดที่ว่ามานี้เปนการขอให้สินบนแก่เจ้าพนักงานผู้มีตำแหน่งหน้าที่ฝ่ายตุลาการ โดยประสงค์จะกระทำให้ความวินิจฉัย คำสั่ง หรือคำพิพากษาของเจ้าพนักงานผู้นั้นผันแปรไปประการใดไซ้ ท่านว่า ให้ลงอาญาจำคุกมันผู้ที่ขอให้สินบนนั้นตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่พันบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทหรือเปนเงินสองเท่าราคาสินบนนั้นด้วยอีกโสดหนึ่ง