หน้า:กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ - ๒๔๕๑.pdf/3

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
คำนำ

หนังสือฉบับนี้เปนหนังสือที่กรมศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เปนหนังสืออ่านประกอบประโยชน์แก่การศึกษาทางหนึ่ง มีหลายเรื่องในพวกเดียวกัน จัดเปนสำรับหนึ่ง ให้ชื่อว่า "หนังสือสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์" เพราะเปนหนังสือที่ท่านจินตกระวีแต่เก่าก่อนได้ร้อยกรองไว้ด้วยถ้อยคำอันไพเราะ ได้เลือกที่โวหารและวิธีประพันธ์แปลก ๆ คัดตัดตอนมาพิมพ์ขึ้นเฉภาะเปนเล่มเล็ก ๆ เพื่อให้เบาราคาแก่นักเรียนที่จะซื้อหาไปเล่าเรียน และได้ตั้งใจตรวจอักษรและวรรคตอนโดยกวดขัน อาจารย์จะใช้สำหรับให้นักเรียนหัดอ่านก็ได้ ให้เรียนศัพท์ก็ได้ บอกให้เขียนหรือเลือกใช้เปนแบบฝึกหัดไวยากรณ์ ฝึกหัดการย่อความเรียงความในการแต่งหนังสือก็ได้ ทั้งจะได้เปนเครื่องบำรุงความรู้ให้เจริญกว้างขวาง คือ เมื่อมีหนังสืออ่านหนังสือเรียนมากอย่าง นักเรียนก็จำต้องได้เห็นมากได้ยินมากไปตั้งแต่เวลาเล่าเรียน แต่ให้ผู้ใช้