หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

เนื่องแต่ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ตรี พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ฯ (เชิญ ปริชญานนท์) ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุตติธรรม เป็นพระยายืนชิงช้าในปีนี้ พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ฯ ได้ขออนุญาตต่อข้าพเจ้าพิมพ์หนังสือว่าด้วยการตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมายตามเค้าความในหัวข้อซึ่งมองซิเออร์ อาร์. กียอง ที่ปรึกษาในการร่างกฎหมาย ได้ทำขึ้น แต่ดัดแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมบ้าง เพื่อแจกแก่ผู้ที่มาช่วยงานเป็นมิตรพลี ข้าพเจ้าก็ยินดีอนุญาตให้พิมพ์ได้ตามประสงค์ ก่อนส่งไปลงพิมพ์ ข้าพเจ้าได้อ่านตรวจดูตลอด รู้สึกว่า หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงโดยรีบเร่งเพื่อให้ทันงาน จะว่าบริบูรณ์ทีเดียวก็ไม่ได้ ถึงกระนั้นก็ดี เห็นว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านซึ่งใฝ่ใจในวิชชากฎหมายบ้างตามส่วน หวังว่า บรรดาผู้ที่ได้รับหนังสือนี้ไปคงจะพอใจ

กระทรวงยุตติธรรม
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒