หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/6

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ใหม่ และการที่คิดจะทำประมวลกฎหมายขึ้นนี้ ถ้าว่าไปแล้ว จะผิดแผกจากแบบแผนประเพณีที่มีมาแต่โบราณก็หามิได้ เพราะมีแบบอย่างที่อาจอ้างได้ ดั่งเช่นพระบรมกษัตริย์แต่ป่างก่อนได้เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชำระพระราชกำหนดบทพระอัยยการซึ่งตั้งมาล่วงเวลาช้านานจัดเป็นหมวดหมู่มาแล้วเป็นครั้งคราว การตรวจชำระพระราชกำหนดกฎหมายดั่งว่านี้ ครั้งหลังที่สุดได้มีเมื่อปีจุลศักราช ๑๑๖๖[1] (พ.ศ. ๒๓๔๗) ในรัชชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์


 1. ผู้ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจชำระพระราชกำหนดกฎหมายในครั้งนั้น คือ
  อาลักษณ์ ขุนสุนทรโวหาร ผู้ว่าที่พระอาลักษณ์
  ขุนสารประเสริฐ
  ขุนวิเชียรอักษร
  ขุนวิจิตรอักษร
  ลูกขุน ขุนหลวงพระไกรสี
  พระราชพินิจไจยราชปลัด
  หลวงอัถยา
  ราชบัณฑิต พระมหาวิชาธรรม
  ขุนศรีวรโวหาร
  นายทิม
  นายด่อน เปรียญ
  เมื่อชำระแล้ว อาลักษณ์ชุบเส้นหมึกขึ้นสามฉะบับ ปิดตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ บัวแก้ว ทุกเล่มเป็นสำคัญ