หน้า:คำพิพากษา ๒๕๖๔-๒๒๑๑.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
(๓๑)
คำพิพากษา
สำหรับศาลใช้
 
ตราครุฑ
ตราครุฑ
คดีหมายเลขดำที่ อ ๑๓๓๕/๒๕๖๔
คดีหมายเลขแดงที่ อ ๒๒๑๑/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลจังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
ความอาญา
พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี โจทก์
ระหว่าง
นายจรัส   จำเลย
เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต่อพระราชินี ต่อรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลากลางคืนก่อนเที่ยงถึงเวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยโดยมีเจตนาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี (ครองราชย์ด้วยพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยนำเข้าสู่ระบบ

/คอมพิวเตอร์...