หน้า:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๔-๐๘-๓๑).pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๗๘๖

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดแจ้งให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทราบ ตามความในวรรคท้ายของมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร.

  • ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  • (ลงชื่อ) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  • นายกรัฐมนตรี
(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

ด้วยปรากฏจากการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่า นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เชื้อชาติและสัญชาติจีน ได้กระทำกรรมอันเป็นภัย บ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ด้วยการผลิตเฮโรอีนออกจำหน่าย ซึ่งเป็นยาเสพย์ติดอันแรงร้าย ทำลายสุขภาพอนามัยของผู้เสพย์ทั้งในทางร่างกายและจิตใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เฮโรอีนเป็นจำนวนมากได้ ณ บ้านที่อยู่ของนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า นอกจากนั้น ยังมีพยานบุคคลยืนยันโดยปราศจากข้อสงสัย นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า ได้ประกอบกรรมอันแรงร้ายนี้มาเป็นเวลากว่าปี

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ จึงให้กระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและสวัสดิภาพของประชาชนสืบไป

ให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุด

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔
  • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  • นายกรัฐมนตรี