หน้า:คำสั่งของ คปก (๐๕).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๒๐

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี ทั้งที่เป็นของทางราชการและของเอกชน งดรายการประจำของสถานี และให้ถ่ายทอดการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ในความควบคุมของกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น

๔. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานี ทั้งที่เป็นของทางราชการ และของเอกชนอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการที่ทางคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

๕. เอกสารและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งเสนอข่าวสาร บทความ และข้อเขียนแสดงความคิดเห็นอันส่อไปในทางก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในชาติ หรือชี้นำผู้อ่านให้เกิดความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ อันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าในวิถีทางใด ให้เก็บริบและทำลายให้หมดสิ้น

ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามคำสั่งนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
  • พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
  • หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน