หน้า:คำสั่งของ คปก (๐๕).pdf/3

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๒๐

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

บัญชีท้ายคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๕

ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการตรวจสอบข่าวสารหนังสือพิมพ์

๑. นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธานกรรมการ
๒. นางเติมสิริ บุญยสิงห์ เป็นกรรมการ
๓. นางวิมล เจียมเจริญ เป็นกรรมการ
๔. ร้อยตำรวจเอก อาทร บุญประสาท  เป็นกรรมการ
๕. พลตรี กฤษณ์ ชีเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการ