หน้า:คำสั่งของ คปก (๐๕).pdf/4

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๒๐

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

บัญชีท้ายคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๕

ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการควบคุมวิทยุ โทรทัศน์

๑. นายกำจัด กีพานิช เป็นประธานกรรมการ
๒. นายดนัย ศรียาภัย เป็นกรรมการ
๓. นายอุทิศ นาคสวัสดิ์ เป็นกรรมการ
๔. ร้อยตำรวจเอก อาทร บุญประสาท  เป็นกรรมการ
๔. นายอาคม มกรานนท์ เป็นกรรมการ
๖. พลตรี กฤษณ์ ชีเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการ