หน้า:คำสั่งของ คปก (๔๓).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๓๔

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
ฉบับพิเศษ หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๔๓

ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๕ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเก็บริบและทำลายให้หมดสิ้น ซึ่งเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งเสนอข่าวสาร บทความ และข้อเขียน แสดงความคิดเห็นอันส่อไปในทางก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในชาติ หรือนำผู้อ่านให้เกิดความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ อันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าในวิถีทางใด และกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการตามคำสั่งนั้น

บัดนี้ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในบรรดาประชาชนผู้มีเอกสารสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยสุจริต หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้