หน้า:คำสั่งของ คปก (๔๓).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๓๔

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
ฉบับพิเศษ หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๕ แห่งคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งเอกสารและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งเสนอข่าวสาร บทความ และข้อเขียนแสดงความคิดเห็นอันส่อไปในทางก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในชาติ หรือชี้นำผู้อ่านให้เกิดความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน หรือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินไม่ว่าในวิถีทางใด ทั้งนี้ บรรดาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในกรณีที่เอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นเป็นของทางราชการ หรือของเจ้าหน้าที่ หรือผู้สอนในกระทรวงทบวงกรม ซึ่งมีหน้าที่ในการให้การศึกษา ในการระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ หรือในการป้องกันราชอาณาจักร ทั้งนี้เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

ข้อ ๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองพันบาท และให้ศาลสั่งทำลายเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นเสีย