หน้า:จมห ปราบขบถเวียงจันทน์ - ๒๔๖๙.pdf/5

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
คำให้การรองแพ่งเมืองสระบุรี " ๕๖
คำให้การอ้ายเชียงทับ " ๕๘
ศุภอักษรเมืองหลวงพระบาง " ๖๔
ระยะทางเสด็จพระราชดำเนิรกองทัพหลวง
 ไปปราบเวียงจันท์ " ๖๘