หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตำราแพทย์
แสดงด้วยกาฬโรค
หมอย๊อช แมกฟาแลนด์ เปนผู้เรียบเรียง
พิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓๐๐๐ ฉบับเปนการสนอง
พระเดชพระคุณในงานถวายเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕.
รัตนโกสินทรศก ๑๒๙
พิมพ์ที่โรงพิมพ์หมออเมริกัน