หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เลี่ยงไปให้พ้น เห็นว่า ความฉิบหายแห่งชีวิตจะมีแก่ตน และผู้โดยสาร และราคาเรือ คงจะถึงความวินาศใหญ่ ด้วยพุ่งเรือเข้าหาที่อันตรายฉันใด บุคคลผู้เลินเล่อเข้าไปในที่มีอันตราย หรือปล่อยให้เชื้อแห่งพยาธิอันนี้แล่นโดยพลุ่มพล่ามเข้ามาในเรือนของตน ก็ย่อมเกิดความวินาศอันใหญ่ฉันนั้นดุจเดียวกัน.

เพราะเช่นนี้ ไม่เปนการเสียเปล่าเลย โดย ๑ ได้แนะนำชี้แจงทั้งปฐมต้นเหตุเริ่มเกิด ๒ เหตุอันเปนเชื้ออณูปลิวเคลื่อนคลาด ๓ ฤดูอันโรคนี้แพร่หลาย ๔ อาการแรกเกิดสำเหนียกโรค ๕ อาการแรกชี้ว่า เปนจำเภาะโรคนี้ ๖ วิธีรักษา ๗ การควรประพฤติแห่งจำเภาะคนในเมื่อมีกาฬโรคเกิดขึ้นในที่อันใกล้เคียง เปนภาค ๆ ไป เมื่อรู้ในข้อเหล่านี้โดยถ้วนถี่แล้ว สามารถรักษาชีวิตของตนและหมู่ญาติในบ้านเรือนอันใกล้เคียงให้มีความศุขสบายและเจริญชีวิตไปได้อีกนาน เมื่อบรรลุยังความประสงค์อันนี้แล้ว ก็เปนการสำเร็จความปราถนาอันใหญ่ยิ่งแห่งข้าพเจ้าผู้แต่งตำราเล่มนี้.

หมอยอช แมกฟาร์แลนด์