หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว


ตามนามของโรคนี้ สมมุตเรียกกัน คือ "โรคห่าดำ" "ความร้อยแห่งกายเซบติก" "โรคต่อมเปนพิษ" หรือ "ไข้พิษ" เปนต้น.

โรคนี้นับเข้าในจำพวกหรือชนิดของโรคดุที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเชื้อพิเศษอย่างหนึ่ง แพร่หลายขึ้นด้วยเชื้ออณูติดค้างในพื้นดิน ในซุ้มซอกแซกของเรือน ในภาชนและผ้าห่มฟูกหมอนและผู้ปูที่นอน ปรากฎเปนโรคห่า และทำลายชีวิต ๒ ใน ๓ คนที่เปนโรคนี้ขึ้น สำแดงความดุร้ายแรงแห่งโรคอันนี้ นับว่า เปนโรคอันรวดเร็วฉับพลัน ด้วยว่า มีความร้อนแห่งกายแล้ว ความร้อนนั้นคงอยู่สูงตลอดเวลานานของโรคด้วยผลของเชื้อพิเศษอย่างนี้ มีอาการ คือ.

 อักเสบแห่งต่อม เช่น ต่อมน้ำเหลือง ทั้งชนิดตื้นตามผิวหนังและชนิดลึก.