หน้า:นิพนธ์ - สุมนชาติ สวัสดิกุล - ๒๕๐๗.pdf/41

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เรื่อง "สยาม" หมายความว่ากระไร?

เรื่อง "สยาม" หมายความว่ากระไรนี้ เป็นเรื่องของการค้นคว้าที่มา คำแปล และความหมายของศัพท์ "สยาฒ" เป็นการสันนิษฐานโดยอาศัยหลักที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในทางนิรุกติศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ และวรรณคดี อันเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาวิทยาการทางอักษรศาสตร์ของชาติ ความจริงศัพทม์ "สยาม" นี้ หากพิจารณากันเพียงเผิน ๆ ก็ดูไม่เป็นที่น่าสนใจมากนัก เพราะเป็นเสมือนคำธรรมดาสามัญที่เคยพบเคยเห็นกันมาจนชินตาแล้ว ประกอบด้วยเป็นชื่อของประเทศและสัญชาติของประชาชนชาวไทยมาแต่โบราณกาล จึงทำให้ไม่เห็นข้อันควรจะพิศวง แต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ถ่องแท้แล้ว จะเห็นได้ว่า การหาคำแปลและความหมายตลอดจนที่มาของศัพท์ "สยาม" ให้ได้ผลใกล้กับความเป็นจริงนั้นย่อมกระทำได้ด้วยความลำบากยากยิ่ง ทั้งความหมายเดิมจะมีอยู่ว่ากระไรก็หาได้มีผู้ใดกล่าวไว้ให้

– ๓๔ –