หน้า:นิพนธ์ - สุมนชาติ สวัสดิกุล - ๒๕๐๗.pdf/43

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ไทยในปัจจุบัน หรือยิ่งไปกว่า ก็อาจเป็นได้ทั้งสองสถาน แต่ความหมายของศัพท์ "สยาม" นี้อาจเลือนและคงค่อย ๆ กลายไป ๆ ทีละน้อย ๆ จนผิดเพี้ยนไปจากความหมายเดิมยิ่งขึ้นทุกที กระทั่งยากที่จะสืบเสาะค้นหาความหมายอันแท้จริงได้ ทำนองเดียวกันกับคำโบราณอื่น ๆ ที่ยังความยุ่งยากให้แก่ผู้ศึกษานิรุกติศาสตร์ในสมัยนี้ ความหมายของศัพท์ "สยาม" จะถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานเท่าไร ยากที่จะกำหนดลงไปให้แน่นอนในขณะนี้ได้ ยิ่งนานวันเข้า ที่มา คำแปล และความหมายของศัพท์ "สยาม" ก็จะสูญไปสิ้นไปจนอยู่นอกข่ายของความเอาใจใส่ของปวงชน ผู้ใฝ่ใจและสนใจกระตือรือร้นที่จะรู้เรื่องราวของศัพท์ "สยาม" ในปัจจุบันนี้คงจะไม่มีใครอื่นนอกจากผู้มีใจรักในการศึกษาทางนิรุกติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีของชาติเท่านั้น เพราะบุคคลจำพวกนี้มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องสืบสวน ค้นคว้า และบันทึกผลอันเกิดแต่ความอุตสาหะนั้นไว้เพื่อประโยชน์แห่งการศึกษาในทางอักษรศาสตร์ อันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติสืบไป

– ๓๖ –