หน้า:บอกแก้ รก (๒๔๗๗-๑๐-๐๗).pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๒๒๙๘
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

กับตอนที่ ๒๗ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ แผนกกฤษฎีกา หน้า ๔๕๕ และหน้า ๔๕๖ ซึ่งว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)" ให้แก้ตรงคำว่า "(ฉะบับที่ ๓)" เป็น "(ฉะบับที่ ๒)"