หน้า:ประกาศยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดก มาตรา ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๓.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๓
เล่ม ๔๗ หน้า ๔๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
ยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดก มาตรา ๒๑

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

กฎหมายลักษณะมฤดก มาตรา ๒๑ ซึ่งมีความว่า "หญิงชายสมรสด้วยกัน และเขานั้นตายจากกัน ท่านให้ยกสินเดิมให้แก่ญาติพี่น้องเขาตามมากและน้อย และสมรสได้ด้วยกันเท่าใด ให้แบ่งปันโดยพระราชกฤษฎีกา" นั้น เป็นบทบัญญัติอันล่วงพ้นสมัย สมควรจะยกเลิกเสีย

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดก มาตรา ๒๑ เสียแต่บัดนี้ไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ เป็นปีที่ ๖ ในรัชชกาลปัจจุบัน