หน้า:ประกาศสมเด็จฯเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงสืบราชสันตติวงศ์ (๒๕๘๙-๐๖-๐๙).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๓๙ เล่ม ๖๓

๙ มิถุนายน ๒๔๘๙
ฉะบับพิเศษ หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศ

โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จสวรรคคตเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

โดยที่ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๙ การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา

โดยที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเจ้านายเชื้อพระบรมราชวงศ์ที่ร่วมพระราชชนนี ตามความในมาตรา ๙ (๘) แห่งกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗