หน้า:ประกาศสมเด็จฯเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงสืบราชสันตติวงศ์ (๒๕๘๙-๐๖-๐๙).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๓๙ เล่ม ๖๓

๙ มิถุนายน ๒๔๘๙
ฉะบับพิเศษ หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่รัฐสภาได้ลงมติ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ แสดงความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการที่จะอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๙

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

  • ปรีดี พนมยงค์
  • นายกรัฐมนตรี