หน้า:ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (๒๕๖๒-๐๕-๐๕).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ ข

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

ขอจงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล วิบุลศุภผลธนสารสมบูรณ์ วรเกียรติคุณอดุลยยศ ปรากฏยิ่งยืนนาน ตลอดจิรัฏฐิติกาล เทอญ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน