หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๒) - ๒๔๖๒.pdf/5

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
คำนำ

คุณหญิงสุรเสนาจะทำการปลงศพสนองคุณนางแขวิรัชเวชกิจ มารดาของคุณหญิงสุรเสนา มีศรัทธาจะพิมพ์หนังสือแจกในงานศพสักเรื่อง ๑ ชอบหนังสือประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๒ ซึ่งหอพระสมุดฯ ได้พิมพ์เมื่อต้นปีนี้ แลยังมีฉบับอยู่ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ขออนุญาตแจกหนังสือประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๒ ในงานศพนางแข วิรัชเวชกิจ กรรมการหอพระสมุดอนุโมทนาแลอนุญาตตามประสงค์

หนังสือประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๒ นี้มีเรื่องจดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์ เรื่อง ๑ กับเรื่องจดหมายเหตุของหมอบรัดเล เรื่อง ๑

เรื่องจดหมายเหตุราชทูตฝรั่งเศสนั้น เปนระยะทางเชวเลียเดอโชมอง เอกอรรคราชทูตฝรั่งเศสซึ่งพระเจ้าหลุยที่ ๑๔ ให้เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรียังสมเด็จพระนารายน์มหาราชเมื่อคฤศตศก ๑๖๘๕ (พ.ศ. ๑๒๒๘) เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) แต่ยังเปนพระยาจางวางมหาดเล็ก ได้แปลจากภาษาอังกฤษออก เปนภาษาไทย ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๗

จดหมายเหตุของหมอบรัดเลนั้น หมอบรัดเลเปนมิชชันนารีอเมริกัน เข้ามาตั้งสอนศาสนาคฤศตังอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๓ ได้จดหมายเหตุการณ์ซึ่งรู้เห็นลงไว้ ครั้นทีหลังเมื่อมาตั้ง