หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๑) - ๒๔๗๒.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๑
จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต